De Wet van 17 september 2005 (B.S. 16 november 2005) met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen werd in werking getreden op 1 januari 2006. Het koninklijke besluit ter uitvoering van sommige bepalingen van de Wet werd goedgekeurd op 19 maart 2008 en is in werking getreden op het ogenblik van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, op 11 april 2008.

Door deze wet behoort België samen met andere staten tot de voortrekkers op het gebied van de ruimtevaartactiviteiten. Ze stelt met name operators in staat zich in België te vestigen en hun activiteiten onder Belgisch rechtsgebied uit te oefenen (bedienen van satellieten, ruimtenavigatie enz.). Voor dergelijke activiteiten is een machtiging vereist van de Minister van Wetenschapsbeleid en om de veiligheid van iedereen te waarborgen en de belangen van alle betrokkenen te vrijwaren, kunnen er voorwaarden aan gekoppeld worden.

De wet stelt ook een Nationaal register van de ruimtevoorwerpen in dat België de mogelijkheid moet bieden satellieten of andere ruimtetuigen te registreren waarvan het, volgens de internationale verdragen van de Verenigde Naties met betrekking tot de Ruimte, lanceerstaat zou zijn.

Tenslotte voert de wet ook een systeem in van gedeelde aansprakelijkheid tussen de Belgische Staat en de operator voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwerpen. Dit systeem steunt op een maximumgebonden aansprakelijkheid van de operator.

De Belgische wet heeft dus een tweevoudig doel:

  • de juridische en materiële veiligheid waarborgen van de operationele ruimtevaartactiviteiten verricht onder Belgisch rechtsgebied;
  • een passend juridisch kader creëren voor deze sector in België.

Meer info:

Tekst van de wet van 17 september 2005: weblink
Tekst van het K.B. tot uitvoering van 19 maart 2008: weblink

Tekst & bron: Federaal wetenschapsbeleid