Foto: Belgian Space Week

Op 24 maart 2022 is het pre­cies 30 jaar gele­den dat de eerste Belg een ruimtereis maak­te. Het was op deze datum dat astro­naut Dirk Frimout met de Amerikaanse shut­tle Atlantis vertrok naar de ruimte. Het jaar 2022 mar­keert ook de 20ste ver­jaardag van de eerste ruimtevlucht van Frank De Winne. Deze ver­jaarda­gen mogen niet onopge­merkt voor­bij gaan, daarom organ­is­eren we Belgian Space week.

Een even­e­ment dat ruimte­vaart in de kijk­er zet. Met als dri­jvende kracht: het oproepen van ver­won­der­ing en inter­esse en het in de verf zetten van de belan­grijke Belgische bij­dra­gen in ruimte­vaartin­dus­trie en ‑onder­zoek. Deze week zou plaats vin­den in maart, maar door de huidi­ge coro­nacri­sis zijn we genoodza­akt om onze activiteit­en te split­sen over twee weken (tweemaal feest dus!). Een deel van het pro­gram­ma bli­jft behouden in maart (van 21 t.e.m. 26) en een deel wordt ver­plaatst naar okto­ber (van 17 t.e.m. 21).

In maart zullen onze Belgische astro­naut­en (Dirk Frimout en Frank De Winne) aan­wezig zijn voor tal­rijke even­e­menten zoals de weten­schaps­bat­tle, de halve finale van CanSat en de Space Days. In okto­ber zullen de med­ereizigers van de missies van onze Belgische astro­naut­en naar België komen om deel te nemen aan de evenementen. Het even­e­ment richt zich met zijn divers pro­gram­ma op uni­ver­siteitsstu­den­ten, kinderen, jon­geren maar ook op het brede pub­liek.

Meer info en programma: https://belgianspaceweek.be/nl/

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens